Verejné obstarávanie

Súčasťou poskytovanej služby je aj príprava verejného obstarávania prieskumom trhu, výberom vhodnej metódy VO, príprava súťažných podkladov, príprava oznámenia o metóde VO, prípadne predbežného oznámenia, alebo výziev na rokovanie, dohľad nad procesom VO, tvorba dokumentácie vo verejnom obstarávaní. Služby poskytuje spoločnosť verejným obstarávateľom i obstarávateľom, obstarávajúcim práce/tovary/služby v rámci projektov, podporených zo štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov grantov. Verejné obstarávanie zahŕňa nasledovné činnosti:

-konzultačnú a poradenskú činnosť

-analýzu potrieb verejného obstarávateľa a prípravu podkladov pre verejné obstarávanie

-realizáciu verejného obstarávania na kľúč

-zastupovanie klienta pri uplatňovaní revíznych postupov vo verejnom obstarávaní – ochrana záujmov klienta

-spätná kontrólo VO (pri grantoch a NFP,podavaní žiadosti o prostriedkov z gratov a štátneho rozpočtu)

 

Konzultácie pre uchádzačov a záujemcov v procese verejného obstarávania, spolupráca pri príprave ponuky a dokumentácie vo VO

Táto služba pozostáva z pravidelného informačného servisu o vyhlásených súťažiach, konzultácií k vyhláseným súťažiam, analýzy súťažných podkladov, komunikácie s obstarávateľom, dohľadu nad prípravou ponuky a dokumentácie k súťaži, kontroly formálnej a vecnej stránky ponuky a konzultácií pri žiadostiach o nápravu alebo námietkach vo verejnom obstarávaní. Ide o činnosť spoločnosti, ktorá zahŕňa:

-konzultačnú a poradenskú činnosť

-analýza sútažnych podkladov pri verejnom obstaravaní alebo verejnej sútaži

-zastupovanie klienta pri uplatňovaní revíznych postupov vo verejnom obstarávaní alebo alebo verejnej súťaži ochrana záujmov klienta.