Grantové poradenstvo

Grantové poradenstvo je zamerané na získanie grantov a dotácií z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, grantových schém, štátnej pomoci, dotácií ministerstiev a bilaterálnych donorských programov. Spoločnosť TENDER & Development, s. r. o poskytuje a zabezpečuje či už priamo, alebo prostredníctvom svojich partnerov najširšiu škálu služieb začínajúcu poradenstvom pri čiastkových aspektoch procesu žiadosti o grant, cez vypracovanie jednotlivých častí projektu až po komplexné spracovanie projektu „na kľúč”. Je na rozhodnutí klienta, aký rozsah spolupráce si so spoločnosťou TENDER & Development, s. r. o si zvolí.

Konzultácie pri výbere zdroja financovania projektov

V rámci poskytovanej služby naši odborní konzultanti zrealizujú dôkladnú analýzu zámerov potenciálneho žiadateľa o grant, poskytujú pravidelný informačný servis o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov a výber vhodnej metódy a optimálneho zdroja financovania.

Finančné analýzy, podnikateľské a marketingové plány

Vo fáze plánovania investície, resp. pri príprave žiadosti a projektovej dokumentácie pre financovanie projektov z dotačných zdrojov TENDER & Development, s. r. o poskytuje služby ekonomických, finančných a marketingových expertov pri príprave kľúčových dokumentov pre posúdenie životaschopnosti a prínosov projektu. Hlavnými výstupmi tejto činnosti sú:

Business plán

Feasibility study/štúdia uskutočniteľnosti

Finančná analýza žiadateľa a projektu

Finančný plán

Cost/benefit analýza

Vyhľadávanie partnerských organizácií pre žiadateľov

Pre realizáciu niektorých projektových zámerov (cezhraničná spolupráca, komunitárne programy Európskej únie, projekty pre rozvoj public/private partnerstiev a pod.) sú nevyhnutní partneri. Spoločnosť TENDER & Development, s. r. o spolupracuje so širokým spektrom osvedčených žiadateľov s úspešnými referenciami v oblasti realizácie projektov, financovaných z rôznych schém pomoci a zároveň má prístup k informačným zdrojom o partneroch v zahraničí. Pre svojich klientov ponúka spoločnosť úplný servis pri zabezpečení partnerskej spolupráce pri príprave a realizácii projektov.

Príprava žiadostí a súvisiacej dokumentácie pre žiadateľov

TENDER & Development, s. r. o poskytuje komplexné služby pri príprave žiadostí a súvisiacej dokumentácie – vypracovanie požiadaviek na sprievodnú dokumentáciu projektu, kontrola formálnej úplnosti a kompletnosti projektovej dokumentácie, príprava projektových zámerov, rozpočtov a ďalších dokumentov k žiadosti o poskytnutie niektorej z foriem finančnej pomoci. Dokumenty pripravuje spoločnosť v úzkej interakcii s klientom, ktorého cieľom je zabezpečiť súlad s požiadavkami príslušného zdroja financovania ako i úplný súlad projektu so zámermi žiadateľa (klienta).